ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

iNDIA-karen

കോടിയേരി സര്‍ , വീണ ഇടത്ത് കിധന്നു ഉരുളുകയാണ്‌ .ഇതാണ് അസ്സല്‍, തൊലിക്കട്ടി !!! ശരിക്കും പോത്ത് തന്നെ !!!
X REPORT ABUSE Date 22-01-10 (02:19 PM)

DPS

കൈകഴുകിയതാണ് , ഇനി ഈ പേരില്‍ നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹ്രുത്ത്ക്കള്‍ക്ക് ഒരവസരം കൂടി നല്‍കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു -
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (05:59 PM)

thami

bineeshum kudungan pokunnu odi rakshapedan paranjooooooooooooooooooooo
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (03:52 PM)

DPS

ഹഹഹഹഹഹഹഹാആആആആആആഅ
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (06:00 PM)

sam

എല്ലാ തെളിവും നശിപ്പിചു കഴിഞു എന്നാണു അദെഹത്തിന്‍റെ വിചാരം
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (02:27 PM)

vinod

നാണമില്ലാത്തവന്‍
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (02:19 PM)