ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

lijo

ലാലെട്ടന്‍റെ ഊതു ആനു അവന്‍...
X REPORT ABUSE Date 22-01-10 (12:35 AM)

Sullan Nair

പട്ടിയാണു അവന്‍. മൊഹന്ലലിനു കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കാശുണ്ടാക്കി
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (04:56 PM)

thamizhan

ഉപ്പ് അല്ല അവന്‍ തിന്നതു കയാഅഷ് ആനൂ
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (09:55 AM)

s peter

ഉപ്പുതിന്നവന്‍ vellam kudikkum തീര്‍ച.
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (09:50 AM)