ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Innocent

.ഇയാള്‍ക്കെതിരെ 12 ഉദ്യോഗസ്ഥകളാണ് പരാതി നല്‍കിയത് ഇയാള്‍ ലൈംഗിക പീഡനം .നടത്തുന്നുവെന്ന് നിരവധി വനിതാ ഗാര്‍ഡുമാര്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു ============== ഇവളുമാര്‍ക്കു വീട്ടിലും നാട്ടിലും ചൊദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലെ ======== എന്തായാലും പുറത്താക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പണ്ണിത്താന്‍ ഒന്നു പൊയി കാണണം.. ആശ്വസിപ്പിക്കണം...
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (03:13 PM)

pokire

പൂര്‍
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (03:30 PM)