ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

yunus

ക്രിക്കെറ്റിനു നാണ‍ക്കെഡു വരുതി.......................................
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (09:54 PM)

santhu

പന്നികള്‍ തുലയട്ടെ... നമ്മുടെ പൈസാ തുലക്കുന്നെതെന്തിന്ന്? പന്നികളെ...
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (09:50 PM)

santhu

ഇങനെ തന്നെ ആ പന്നികള്‍ക്ക് കിട്ടണം.നന്നായി പൊയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (09:48 PM)

Mohammed Faez

pakkisthanikal matramalla teevravadikal australiyayil indian vidyarthikale konnnillee എന്നല്‍ പൊന്‍റിങിനെയും ഗില്‍ക്രിസ്റ്റിനെയും ഒഴിവക്കുവന്‍ ഈ പുലമ്പുന്നവക്കു സദിക്കുമൊ ഇല്ലാ
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (01:34 PM)

malayali

മോശമായിപ്പോയി..........................ഇത്തരം ഒരു സമീപനം വേന്ദിയിരുന്നില്ല..................പാകിസ്ത്താനികള്‍ എല്ലവരും തീവ്രവാദികള്‍ അല്ല.................................തീവ്രവാദികള്‍ എല്ലാവരും പാകിസ്താനികളും അല്ല,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,കളിയുദെ ബങി പോയി..............
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (01:24 PM)

shivan..shad

പിന്നെയ്.... കലികുന്ന ഇന്ദിഅ കരെല്ലാം ദെഷസ്നെഹികലനല്ലൊ ?.....എന്തയലും നമ്മുദെ നദിനു ഇറതു മൊഷമയി......പക് താരങലില്ലത അയ് പീ എല്‍ വലരെ ബൊരയിരികും,,, ഷിവന്‍
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (12:55 PM)

Prakash

ഏന്തിനു ഇവനെയൊക്കെ കളിപ്പീക്കണം... നമ്മുടെ പണം കൊന്ദു നമുക്ക്കിട്ടു ബൊംബു എരിയാനൊ???
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (12:24 PM)

indian

Don’t think so. They received what they deserve. Last year Pak. Government it self denied their players not to play in IPL. This time IPL teams itself take the decision. After investing a huge amount, if again Pak. Government deny their players not to play in India then how IPL teams can manage the loss. As a view of business the IPL teams take a good decision.
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (12:13 PM)

common man

ബാക്കി പാക് താരങ്ങളെ എടുത്താലും അഫ്രീദിയെ ഒഴിവാക്കണം. അവന്‍ ഒരു തെണ്ടിയാണു, അവസരവാദിയാണു. ഇന്ത്യയെ അവന്‍ വെറുക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (11:48 AM)