ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Malayali

നന്നായി മോളേ.. നിനക്കു എല്ലാ പിന്തുണയും തരുന്നു... ഓള് മിടുക്കിയാ
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (01:13 PM)

suresh

നന്നായി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (12:37 PM)

unnikrishnan

Actually what is the necessity of giving even a single pass to a chara eater like him.
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (12:36 PM)

Innocent

നന്നായി മോളേ.. നിനക്കു എല്ലാ പിന്തുണയും തരുന്നു... ഓള് മിടുക്കിയാ...
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (11:29 AM)

A K Antony

ശെന്‍റെ കര്‍ത്താവെ..... വളരെ ക്രൂരവും,മ്രിഗീയവും, പൈശാചികവുമായിപ്പോയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:30 AM)

A K Antony

ശെന്‍റെ കര്‍ത്താവെ..... വളരെ ക്രൂരവും,മ്രിഗീയവും, പൈശാചികവുമായിപ്പോയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:30 AM)

A K Antony

ശെന്‍റെ കര്‍ത്താവെ..... വളരെ ക്രൂരവും,മ്രിഗീയവും, പൈശാചികവുമായിപ്പോയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:30 AM)

A K Antony

ശെന്‍റെ കര്‍ത്താവെ..... വളരെ ക്രൂരവും,മ്രിഗീയവും, പൈശാചികവുമായിപ്പോയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:30 AM)

A K Antony

ശെന്‍റെ കര്‍ത്താവെ..... വളരെ ക്രൂരവും,മ്രിഗീയവും, പൈശാചികവുമായിപ്പോയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:30 AM)

Anil

ശെന്‍റെ കര്‍ത്താവെ..... വളരെ ക്രൂരവും,മ്രിഗീയവും, പൈശാചികവുമായിപ്പോയി
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:29 AM)

RAMMIS RAJU

very good
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:23 AM)