ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

rafeek

thirakada nallathanenkil theerchayayitum hittakum
X REPORT ABUSE Date 22-09-10 (09:20 PM)

Sree

ഏയ്ഞജല്‍ ജോണ്‍ പോലെ ഇദും ഞാന്‍ ഹിറ്റ് ആക്കും.........
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (08:37 PM)

DAN

സ്വാഭാവിക പ്രതിഭയുദെ കാര്യ്തില്‍ ലാലിനു തുല്ല്യം ലാല്‍ മാത്രം ആനു...അതു കൊന്ദാനു ഇന്ദ്യന്‍ സിനിമയുദെ മര്‍ലന്‍ ബ്രന്ദൊ എന്നു റ്റൈം മാഗസിന്‍ അദെഹതെ വിഷെഷിപിക്ച്തു..അതു കൊന്ദാനു cnn ലൊഗതിലെ എട്ടവും പ്രഷസ്ത്നായ മലയാലിയായി അദെഹതെ തിരഞെദുതതു..അതു കൊന്ദാനു ഇന്ദ്യ കന്ദ എട്ടവും നല്ല നദന്‍ എന്നു നാനാ പദെക്കര്‍ അദെഹതെ വിഷെഷിപിചതു..രം ഗൊപല്‍ വര്‍മ്ക്ക് അദെഹ്സ്മ് രൊബെര്‍റ്റ് ദെനിരൊ ആനു...കെട്ടൊദാ തെന്ദി ഫന്സുകാരെ... മമ്മുവിനെ ഇങനെ ഒക്കെ വിഷെഷിപ്പിക്കന്‍ മമ്മുവിന്‍റെ ഫന്സുകാര്‍ തന്നെ വെനം...ഹ..ഹ..ഹ..ഇതും ഒരു മെഗഹിറ്റ് തന്നെ ആവും..
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (05:52 PM)

Mallayya

മെഗാ ഷിറ്റ് ആകും.............. നിങ്കെ നന്ബക്ക ഗൊത്തില്ല................നന്‍ ഹന്ദി മകനേ....................
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (08:33 PM)

shahanas

ക്രിസ്റ്റ്യ്ന ബ്രദെര്‍സ് ഇരങിയൊ............................
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (03:14 PM)

Manav Krishna

കുട വയറന്‍.. പൊണ്ണത്തടിയന്‍.. പെണ്കൊന്തന്‍... ഷക്കീലാനെവരെ ഇവന്‍ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങിനെ ‘ഫാമിലിമാന്‍’ ആകും
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (11:56 AM)

Innocent

പിത്രുശൂന്യര്‍ ആയ ഫാ.ന്സ് തെണ്ടികള്‍ക്കു പരസ്പരം അപ്പനും അമ്മക്കും വിളിക്കാന്‍ ഒരു വാര്‍ത്ത
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (11:05 AM)

Innocent

പിത്രുശൂന്യര്‍ ആയ ഫാ.ന്സ് തെണ്ടികള്‍ക്കു പരസ്പരം അപ്പനും അമ്മക്കും വിളിക്കാന്‍ ഒരു വാര്‍ത്ത
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (11:05 AM)

Innocent

പിത്രുശൂന്യര്‍ ആയ ഫാ.ന്സ് തെണ്ടികള്‍ക്കു പരസ്പരം അപ്പനും അമ്മക്കും വിളിക്കാന്‍ ഒരു വാര്‍ത്ത
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (11:05 AM)

BHAI

I really agreed what you have said….mohanlal born with an Acting TALENT….
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:52 AM)

SUNIL

you are right mrnatesan.എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:52 AM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

മണ്‍TESHAN

ഡാ മമ്മൂട്ടിയേക്കാള്‍ മുന്പു വന്നത് ലാല്‍ ആണ്. പക്ഷെ ലാലിനെക്കാള്‍ മുന്പു സൂപര്‍ സ്റ്റാര്‍ ആയതു മമ്മൂട്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴും ലാലിനേക്കാള്‍ മുന്പില്‍ മമ്മൂട്ടി തന്നെ. കാരണം മമ്മൂട്ടി മെഗാസ്റ്റാറും ലാല്‍ സൂപര്‍ സ്റ്റാറുമാണ്.
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (01:25 AM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

gireesh

ദ പൊദ പുരെദ മൊനീഈഈഈഈഈ
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:55 PM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

kumbaveetil vayaran

അതെ ,,,,അങനെ പറഞു കൊടുക്കു വക്കീലെ.......... ഞാന്‍ അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ നിന്നു എഴുന്നേറ്റതു . . . . മോനെ ദിനേശാ............................... എ ന്നു വിളിചു കൊന്ദല്ലെ . . . . . വിവരമില്ലെങ്കില്‍ മിണ്ഡാതിരി................... മയിരെ...........
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (12:59 PM)

gireesh

നദെഷ പൊദ പുരീമൊനെ
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:54 PM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

kubaveetil vayaran

ഹി ഹി ഹി ഹ ഹ ഹ ഹു ഹു ഹു ................................ മുലപ്പാലു കിനിയുന്നൊണ്ടൊടാ വായില്‍? കള്ള് കുടിയും പെണ്ണ്പീടിയുമൊക്കെ ജന്മ സിധ്ധ്മായി കിട്ടിയതാണൊടാ...................................മയി......................അല്ലെങ്കില്‍ വേണ്ഡ..........................മ്മത്തങ്ങ തലയാ............
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (03:55 PM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)

natesan

മമ്മൂട്ടി ജന്മസിദ്ധ് മായ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത നടനാണു... കാലങളുടെ..പരിചയം കൊണ്ടു അഭിനയം പ്ടിചവന്‍ ..ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു...അദ്ദെഹതെ പോലുള്ള ഒരു നടന്‍ ജനിക്കുന്നതെങ്കില്‍...നിലം തൊടില്ലായിരുന്നു.. അന്നായതു കൊണ്ട്...വള്‍ര്‍ന്നു വരാന്‍ സാവകാശം കിട്ടി... അത്...ഭാഗ്യം എന്നു കരുതിയാമതി... എന്നിട്ട് ഇന്നു മോഹന്‍ ലാലിനെ പ്പോലുള്ള .. ജന്മ സിധ്മായ കഴിവുള്‍ല നടനെ ... ഒതുക്കാന്‍ നൊക്കരുത്
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (10:44 AM)