ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

RAJU

ബ്രിട്നി ജെട്ടി ധരിക്കുക
X REPORT ABUSE Date 07-02-10 (02:12 PM)

aaa

അരമന രഹസ്യം അങാഡിപ്പാട്ടു
X REPORT ABUSE Date 28-10-08 (09:31 AM)

manu

യ്സ്
X REPORT ABUSE Date 24-09-08 (01:51 AM)

manu

ys
X REPORT ABUSE Date 24-09-08 (01:51 AM)

must

ശരിയല്ല പാവം കുട്ട്യേ അല്ലെ
X REPORT ABUSE Date 21-09-08 (12:45 AM)

joby

no
X REPORT ABUSE Date 13-09-08 (10:48 AM)

Robert Redford

യെസ്. അമ്മയ്ക്കും അവകാശമുണ്ടല്ലൊ അഭ്പ്രയവും ആത്മനൊമ്പരങ്ങളും പങ്കുവ്ര്എക്കാന്‍... പ്ന്നെ.. ബ്രിറ്റ്നിയുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമല്ലേ.. രഹസ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ?
X REPORT ABUSE Date 12-09-08 (03:48 PM)

guruji

അമ്മ വേലിചാടിയാല്‍ മകളും ചാടണം
X REPORT ABUSE Date 04-09-08 (07:09 PM)