ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഏബിള്‍

ഇതെല്ലാം കേള്‍ക്കാന്‍ ഒരു കോടതിയും....
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (02:45 PM)

Sullan Nair

രാജാ കൊടുകൈ.. ഇവനെയൊക്കെ വിചാരണ നടത്താന്‍ വേണ്ടി ബിരിയാണിയും കൊടുത്ത് താമസിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കിട്ടിയ ഉടന്‍ തീര്‍ക്കണമായിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (11:52 AM)

Raajan

കസബെ. ...........മൊനെ ചക്കരെ ഇതൊന്നും കൊടതി വിശ്വസിക്കാന്‍ പൊകുന്നില്ലാ. നീ അല്ല അതു ചെയ്തതെങില്‍ പിന്നെ നീ എന്തിനു ഇന്ത്യയില്‍ വന്നു?. അതിനു ആണത്റ്റം വെണം.അല്ലെല്ലും നിന്ദെ രാജ്യക്കാര്‍ക്കു ആണത്തം എന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലല്ലൊ. തെറ്റു ചെയ്തനെങില്‍ ഒറ്റ തന്തക്കു പിറന്നവനാണെങില്‍ നീ അതു സമ്മതിക്കു. നീയും നിന്ദെ രാജ്യക്കര്‍ക്കും അങിനെ ചൂന്ദിക്കണിക്കന്‍ ഒരു തന്തയില്ലെല്‍ ഞങല്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ എന്തു ചെയ്യ്ണം.
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (11:16 AM)