ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Peace wisher

പിണറായിയെ ആണൊ ഉദ്ദശിചെത്?
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (05:20 PM)

sakeer

പിണറായിആണോ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് പോടൈ
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (11:37 PM)

Jnan

തൊന്നിയപൊലെ ഒന്‍രൊന്നു പിളിചുപറയുമ്പൊള്‍ ഒര്‍ക്കണം ഒരു നാള്‍ വഴിയേ പോകുന്ന ആര്‍ക്കും കൊട്ടാവുന്ന ചെണ്ടയായി കോടതികള്‍ മാറുമെന്നു
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (05:03 PM)