ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

john

cannot say
X REPORT ABUSE Date 01-09-08 (09:20 AM)

krishna

neere pooyi ParayaanuLLathu Paranjnju Irangngi PooraNam, Allathe Yenthinu Paniyum Jala Doshavum ?
X REPORT ABUSE Date 30-08-08 (10:17 AM)