ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Leften

മകര വിളക്ക് മനുഷ്യപ്രകാശിതം ആണ്. ഈ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യൂ http://en.wikipedia.org/wiki/Makara_Jyothi മുന്‍പ് NDTV എല്ലാ തെളിവുകളുമടക്കം ഇതു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നൂ.
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (08:16 PM)