ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kailas

വിവാഹ ഷെഷമല്ലെ മൊലെ kali, ആ കല്ലി വെന്ദന്നു വചാല്‍ പിന്നെ നീ എന്തു കലി കലിക്കും
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (11:00 AM)

ganguli

കഷ്ടം :( :( :( :(
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (09:34 PM)

ganguli

:(
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (09:31 PM)

sathyan

കല്ല്യാണത്തിനു ശേഷം കളി വേറെ അല്ലേ. അതു നന്നായി കളിക്കട്ടെ. സാനിയക്കും സൊഹ്റാബിനും നീണ്ട കളി ആശംസിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (08:25 PM)

JIM

PLAY WITH ONLY SOHRAB NO OUTSIDE PLAY
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (06:12 PM)

Jebin

SHE PLAYED SINGLES, DOUBLES AND MIXED, AFTER MARRIAGE SHE NEED TO PLAY WITH SOHRAB ONLY AND NEED A LONG SESSION WITH HIM HENCE SHE DON’T HAVE ENOUGH TIME IN TENNIS
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (06:04 PM)