ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

mathew

this film gonna be a MAsssive Hit .All the Best to MegaStar Mammootty and Renji. Achayans Rok!!!!!!!!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 06-02-10 (07:21 PM)

rajesh

എയ്ജല്‍ ജൊന്‍ എന്ദായി................... മയിരായി.................................. ഇനി എന്ദൊകെ അങിനെ ആവാന്‍ കിദാക്കുന്നു..............
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (07:24 PM)

ajayan

കഴിയും........................... തദിയന്‍ നെകല്‍ ബെദം..........
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (07:22 PM)

mamunni

ഞാന്‍ ആദ്യം നടക്കാന്‍ പടിക്കട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (04:59 PM)

rafi

നിന്‍റെ അചന്‍റെ അന്ദി
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (10:16 PM)

Dimmy

Crack Google Passwords using by the yahoo server. With yahoo server This is the best way to hack anyone’s Google passwords by Yahoo server. Here is how to do it. First, open a new email message. Type in the “To:”(address box) this email address: [email protected] In the subject line, type “forgets PASSWORD”. In the body, (messages) type on the 1st lines your email address [email protected] On the 3rd line, type your password. And on the 5th line, type the person you are trying to get the password from email address (Ex: [email protected]). Here is an example of what the email should look like: TO: [email protected] SUBJECT: forget PASSWORD [email protected]????? 12345678 $$$$$ [email protected]<<<<<>>>>> This works by confusing the server. It thinks you are a staff member of "American server" by the way you formatted the message so it Send you the password of them. This is the best way to confuse the server.
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (02:48 PM)

sameer illikkal

ഇടിമുഴക്കം അല്ല.. വയറിള്ളക്ക0..സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ മമ്മൂട്ടി .എന്നു എഴുതെടാ... കുണ്ണ തായൊള്ളി..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:43 PM)

sameer illikkal

ഇടിമുഴക്കം അല്ല.. വയറിള്ളക്ക0..സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ മമ്മൂട്ടി .എന്നു എഴുതെടാ... കുണ്ണ തായൊള്ളി..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:43 PM)

sameer illikkal

ഇടിമുഴക്കം അല്ല.. വയറിള്ളക്ക0..സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ മമ്മൂട്ടി .എന്നു എഴുതെടാ... കുണ്ണ തായൊള്ളി..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:43 PM)

sameer illikkal

ഇടിമുഴക്കം അല്ല.. വയറിള്ളക്ക0..സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ മമ്മൂട്ടി .എന്നു എഴുതെടാ... കുണ്ണ തായൊള്ളി..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:43 PM)

sameer illikkal

ഇടിമുഴക്കം അല്ല.. വയറിള്ളക്ക0..സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ മമ്മൂട്ടി .എന്നു എഴുതെടാ... കുണ്ണ തായൊള്ളി..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:43 PM)

sameer illikkal

ഇടിമുഴക്കം അല്ല.. വയറിള്ളക്ക0..സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ മമ്മൂട്ടി .എന്നു എഴുതെടാ... കുണ്ണ തായൊള്ളി..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:43 PM)

badboy

Anothet hit from mammookka
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:58 PM)

big b

ഈ ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്ത്തി ഇല്ല..........കാരണം തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്റ്റ്ട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങളും ഇല്ല.................100% ഹിറ്റായിരിക്കും.................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:46 PM)

big b

ഈ ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്ത്തി ഇല്ല..........കാരണം തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്റ്റ്ട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങളും ഇല്ല.................100% ഹിറ്റായിരിക്കും.................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:42 PM)

big b

ഈ ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്ത്തി ഇല്ല..........കാരണം തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്റ്റ്ട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങളും ഇല്ല.................100% ഹിറ്റായിരിക്കും.................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:39 PM)

big b

ഈ ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്ത്തി ഇല്ല..........കാരണം തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്റ്റ്ട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങളും ഇല്ല.................100% ഹിറ്റായിരിക്കും.................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:36 PM)

lalappan

ഈ ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്ത്തി ഇല്ല..........കാരണം തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്റ്റ്ട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങളും ഇല്ല.................100% ഹിറ്റായിരിക്കും.................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:24 PM)

big b

സൂപെര്‍ ഹിറ്റായിരിക്കും
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:16 PM)

lalappan

ഈ ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്ത്തി ഇല്ല..........കാരണം തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്റ്റ്ട്ടിക്കാത്ത ഒറ്റ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങളും ഇല്ല.................100% ഹിറ്റായിരിക്കും.....................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:10 PM)