ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suneer

പിന്നല്ലതെ......
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (01:32 AM)

dhoni

തീര്‍ചയായും..................
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (09:24 PM)

santhu

മക്കളെ വാങി കൊന്ഡ് വന്നാല്‍ മതി
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (09:19 PM)

sreedhar

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (07:16 PM)

Innocent

ആയാല്‍ അവനു നല്ലതു, എനിക്കും.. എന്നെ കൊണ്ട് തെറി പരയിപ്പിക്കണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (07:16 PM)