ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ashref

ജന്‍ 100 സതമാന അങികരികുന്നു ജന്‍ ഒര്‍ ഗെ അനു ത്ല്പെരിയം ഉല്ലവ്ര്‍ ബെന്തപെദുക വയസു 26,സ്തലം മല്‍പ്പുരം,തിരുര്‍, വലിയ് കുന്ന അവ്ഷിയമുല്ലവ്ര്‍ എന്നെ കൊന്‍റക്റ്റ് ചെയ്യുക നൌഷദ് ഫൊര്‍മ് തിരുര്‍,
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (06:19 PM)

INNOCENT

എന്താ...ലാലിനും പങ്കെടുക്കണൊ??
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (02:27 PM)

INNOCENT

എന്‍റ് പൊന്നു ഇന്നച്ചാ.. ഇപ്പോ വീണ്ദും ഫാന്സു കാരു തെറി തുടങും..
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (02:29 PM)

zakir hussain

ivarae yokke vdivechu kollanam
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (01:18 PM)

kund

കൊല്ലാം polappu
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (12:22 AM)