ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

philip

കുംബവീട്ടില്‍ വയറന്‍.........
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (01:10 AM)

lalfans

അഞ്ചുകോടി 25 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ സാഗറിന് രണ്ടുകോടി രൂപ സാറ്റലൈറ്റ് - വീഡിയോ - ഓഡിയോ അവകാശങ്ങള്‍ വഴി ലഭിച്ചു. നാലു കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച ഷെയര്‍. ആകെ 6 കോടി. ലാഭം 75 ലക്ഷം. പക്ഷെ സിനിമ പണ്ഡിതന്‍ മാര്‍ക്ക് ചിത്രം വന്‍ പരാജയം. 27കോടി രൂപ മുടക്കിയ പഴശ്ശിരാജയ്ക് 4.5കോടി രൂപ സാറ്റലൈറ്റ് - വീഡിയോ - ഓഡിയോ അവകാശങ്ങള്‍ വഴി ലഭിച്ചു. 16 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച ഷെയര്‍. ആകെ 20.5 കോടി. നഷ്ടം 6.5.കോടി പക്ഷെ സിനിമ പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ക്ക് ചിത്രം സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്. ആരെയാണു പറഞു പറ്റിക്കുന്നത്??????????
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (10:26 PM)

jk

Gross revenue 66 crores http://en.wikipedia.org/wiki/Pazhassi_Raja_(film)#cite_note-1
X REPORT ABUSE Date 10-02-10 (10:45 PM)

,MAMOOTTY-62 AGE

ആകും..
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (11:09 AM)

Kumbaveetil vayaran

എന്‍റെ കാര്യം ഇനി പോക്കാണു............................
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (10:42 AM)

feroz

തമിഴില്‍ ഹിറ്റ് ആകില്ല.......ഷിറ്റ് ആകും...............
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:46 PM)

feroz

തമിഴില്‍ ഹിറ്റ് ആകില്ല.....ഷിറ്റ് ആകും............
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:46 PM)

feroz

തമിഴില്‍ ഹിറ്റ് ആകില്ല....ഷിറ്റ് ആകും..
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:46 PM)

feroz

തമിഴില്‍ ഹിറ്റ് ആവില്ല...ഷിറ്റ് ആകും....................
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:45 PM)

LALAPPI

അതനു നല്ലതു തമില്‍നട്ടില്‍ എങ്കിലും രക്ഷ്പെദുമെന്ന് നൊക്കലൊ കെരലതില്‍ എതയലും ര്‍ക്ഷപെറ്റനുല്ല ചന്സെ ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:30 PM)

Kandathum Kettathum

ഇവന്‍ എവിദെ പൊയാലും രെക്ഷ്പെദില്ല .. കുദവയര്‍ ആദ്യം കുരക്കന്‍ നൊക്കു...
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:22 AM)
Picture of M'Lal drinking beer is inappropriate. Looks like,the webdunia(mammu fan) purposly did this to degrade our lalettan. Shame on you Webdunia
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (02:58 AM)

LALAPPI

what is problem he is doing beer ads just for money
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (12:35 PM)

xxx

ചട്ടന്‍റെ ചട്ടംബി മെഗ്ഗഹിറ്റ് അല്ലെടാ-
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (04:40 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (04:35 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (04:35 PM)

INNOCENT

INNOCENT ആഹ്.. എല്ലാ കൊപ്പന്മാരും കൂടി ഇനി തമിഴ്ന്‍റെ നെഞ്ചതെക്കു കേറു... ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും, കൊഴിയും, അരിയും, ഗൊതംബു ഒക്കെ കിട്ടുന്നതു ഇല്ലതാക്കിയാലെ നിനകൊക്കെ സമാധാനം ആകൂ എങില്‍.. നടക്കട്ട്.. അല്ല പിന്നെ... !!! റീ മേക്കു ചെയ്യാന്‍ കണ്ദ് ഒരു പടം!!!!!! മലയാളത്തിലെ എല്ലാ.. താ#യൊളി ഫാന്സിനും.. GOOOOOOOOOD LUCK
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (11:10 AM)

kishore

പോടാ മൈരു പൂറിമോനെ... റിലിസിങ് ഏരിയയില്‍.. ഉള്ളകുറവേ ഉള്ളട നാറി... മലയാള സിനിമയുടെ.. പാരംബര്യവും...പ്രതിഭയുമൊന്നും... തമിഴിനില്ലടാ..പട്ടി പുണ്ടെ
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (08:24 PM)

INNOCENT

INNOCENT ആഹ്.. എല്ലാ കൊപ്പന്മാരും കൂടി ഇനി തമിഴ്ന്‍റെ നെഞ്ചതെക്കു കേറു... ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും, കൊഴിയും, അരിയും, ഗൊതംബു ഒക്കെ കിട്ടുന്നതു ഇല്ലതാക്കിയാലെ നിനകൊക്കെ സമാധാനം ആകൂ എങില്‍.. നടക്കട്ട്.. അല്ല പിന്നെ... !!! റീ മേക്കു ചെയ്യാന്‍ കണ്ദ് ഒരു പടം!!!!!! മലയാളത്തിലെ എല്ലാ.. താ#യൊളി ഫാന്സിനും.. GOOOOOOOOOD LUCK
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (11:10 AM)

kishore

ത ായൊളി തന്തയില്ലാപ്പൂറി
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (08:25 PM)

kishore

ത ായൊളി തന്തയില്ലാപ്പൂറി
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (08:25 PM)

INNOCENT

INNOCENT ആഹ്.. എല്ലാ കൊപ്പന്മാരും കൂടി ഇനി തമിഴ്ന്‍റെ നെഞ്ചതെക്കു കേറു... ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും, കൊഴിയും, അരിയും, ഗൊതംബു ഒക്കെ കിട്ടുന്നതു ഇല്ലതാക്കിയാലെ നിനകൊക്കെ സമാധാനം ആകൂ എങില്‍.. നടക്കട്ട്.. അല്ല പിന്നെ... !!! റീ മേക്കു ചെയ്യാന്‍ കണ്ദ് ഒരു പടം!!!!!! മലയാളത്തിലെ എല്ലാ.. താ#യൊളി ഫാന്സിനും.. GOOOOOOOOOD LUCK
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (11:10 AM)

INNOCENT

INNOCENT ആഹ്.. എല്ലാ കൊപ്പന്മാരും കൂടി ഇനി തമിഴ്ന്‍റെ നെഞ്ചതെക്കു കേറു... ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും, കൊഴിയും, അരിയും, ഗൊതംബു ഒക്കെ കിട്ടുന്നതു ഇല്ലതാക്കിയാലെ നിനകൊക്കെ സമാധാനം ആകൂ എങില്‍.. നടക്കട്ട്.. അല്ല പിന്നെ... !!! റീ മേക്കു ചെയ്യാന്‍ കണ്ദ് ഒരു പടം!!!!!! മലയാളത്തിലെ എല്ലാ.. താ#യൊളി ഫാന്സിനും.. GOOOOOOOOOD LUCK \
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (11:10 AM)

INNOCENT

ആഹ്.. എല്ലാ കൊപ്പന്മാരും കൂടി ഇനി തമിഴ്ന്‍റെ നെഞ്ചതെക്കു കേറു... ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും, കൊഴിയും, അരിയും, ഗൊതംബു ഒക്കെ കിട്ടുന്നതു ഇല്ലതാക്കിയാലെ നിനകൊക്കെ സമാധാനം ആകൂ എങില്‍.. നടക്കട്ട്.. അല്ല പിന്നെ... !!! റീ മേക്കു ചെയ്യാന്‍ കണ്ദ് ഒരു പടം!!!!!! മലയാളത്തിലെ എല്ലാ.. താ#യൊളി ഫാന്സിനും.. GOOOOOOOOOD LUCK
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (11:10 AM)