ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Imthiaz

ആവഷ്യതിനു ജലം കിട്ടുന്ന മലയലികല്‍ക്കു അതിന്‍റെ വില മനസ്സിലവില്ല.അനുമൊധിചില്ലെങ്കിലും പരിഹസിക്കരുതെ........
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (02:21 PM)

Philip

" very good thinking,but in future wars will come for water"
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (10:57 AM)

DD

പാവം സചിന്‍ ഗതികെദു തന്ന്നെ
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (09:28 AM)

AchuMaman

അപ്പിയിട്ടാല്‍ ച ന്തി കഴുകുമോ ആവോ??????????
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (10:52 PM)

Bheeman

കുളിയേ ഇല്ലായിരിക്കും........................
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (10:49 PM)

muts

wow sachin u r great
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (08:42 PM)

Abdulla

പണ്ടു അചുമാമന്‍ പറഞ ബക്ക്റ്റിലാണൊ കുളികുന്നതു. പിണറയി കെള്‍കരുത്
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (06:39 PM)

Anil

ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു - "ഞാന്‍ രാവിലെ ഒരു പഴം മാത്രമേ കഴിക്കൂ" അപ്പോള്‍ മറ്റേയാള്‍ - "എന്തു പഴം? " ആധ്യത്തെയാള്‍ -"ചക്കപ്പഴം" - അതു പോലെയായിരിക്കുമൊ സച്ചിന്‍റെ ഒരു ബക്കറ്റ്....??????!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (06:27 PM)

Anil

ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു - "ഞാന്‍ രാവിലെ ഒരു പഴം മാത്രമേ കഴിക്കൂ" അപ്പോള്‍ മറ്റേയാള്‍ - "എന്തു പഴം? " ആധ്യത്തെയാള്‍ -"ചക്കപ്പഴം" - അതു പോലെയായിരിക്കുമൊ സച്ചിന്‍റെ ഒരു ബക്കറ്റ്....??????!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (06:27 PM)

Ponnappan

ചിലപ്പൊള്‍ കുളിയേ ഇല്ലായിരിക്കും!!!
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (06:11 PM)

dasdsa

dasdasdasdasdasd
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (06:05 PM)

SUNIL

he great man ...............
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (05:52 PM)