ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

george

THIS IS A GLOBAL PHENOMINA.OUR NATION IS A PART OF THIS WORLD.WE HAVE TO ACCESS THE SUBJECT ACCORDINGLY.WE R THE GOVT& WE ACCUSE OURSELF WITHOUT A KNOWLEDGE OF ANYTHING WE SHOULDN'T TALK LIKE OUR ILLITERATE POLITICIAN.
X REPORT ABUSE Date 06-08-08 (11:59 PM)

Noble

സര്‍ക്ക്‍ാരിന്റെ അല്ലാതെ പിന്നെ ജനത്തിന്‍റെ പ്രശ്നമാണോ?
X REPORT ABUSE Date 05-08-08 (05:36 PM)