ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

BasheerCPM,Swargam,C

How much politics would play in the coming Kalolsava will be known in the coming days. As usual, committees conist mainly political beggers
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (01:08 AM)