ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suresh

എന്‍റെ വീദ്ന്‍റെ അദുതു ഒരു ദിവ്സം ഒരു പമ്പു തല്അതല്ലി ചതഉ. അ പ്മപ അനൊ ഈ പമ്പു?
X REPORT ABUSE Date 23-08-08 (10:08 AM)

p.rameshkumarmenon

വെറും പഴഞന്‍ കഥ
X REPORT ABUSE Date 01-08-08 (01:24 PM)