ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

PRITHWIRAJU

ഞാനും കഴിചു.....ഒരു ആഴ്ച ആയിട്ടു കംബ്ബി ആയി നില്‍ക്കുകയാ.....
X REPORT ABUSE Date 02-11-10 (03:41 PM)

dasan kasaragod

സാദനം കംബിയാവുന്നില്ല.പവര്‍ പൊരാ അചായാ.
X REPORT ABUSE Date 17-03-10 (02:50 AM)

pokker

എന്റെ സദനം പോങ്ങാറില്ല .. എനിക്ക് കുണ്ടാന്മാരെ ഇസ്ടാണ്.. കുണ്ടാന്മാരുടെ കുണ്ടിയില്‍ ഞാന്‍ unjaladamm
X REPORT ABUSE Date 16-03-10 (12:04 AM)

MOHANLAL

ഞാന്‍ കഴിചു നൊക്കി.ഒതിരി നെരം കംബി ആയി നില്‍ക്കും.എന്നെ സംബന്ധിച് വളരെ ഉപകാരമാ ഇത്.
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (08:11 PM)

mammooty

നാനും കഴിചു നൊക്കി ,എന്നിറ്റും പഴതൊലി പൊലെ കിദക്കുവാ.
X REPORT ABUSE Date 10-03-10 (01:53 PM)