ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (11:57 AM)

Mamootty(Vikalangan)

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനനായ...നടന്‍റെ... മികച ഒരു ചിത്രമാണിത് .അവന്‍റെ ഭ്രമരതിന്‍റെ മുന്നില്‍ എന്‍റെ പഴശ്ശീരാജ..ഒന്നും ഇല്ല.. പഴശ്ശിരാജയില്‍ എന്നെ ഒതുക്കി..
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (03:30 PM)

Mamootty(Vikalangan)

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനനായ...നടന്‍റെ... മികച ഒരു ചിത്രമാണിത് .അവന്‍റെ ഭ്രമരതിന്‍റെ മുന്നില്‍ എന്‍റെ പഴശ്ശീരാജ..ഒന്നും ഇല്ല.. പഴശ്ശിരാജയില്‍ എന്നെ ഒതുക്കി..
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (03:30 PM)

Mamootty(Vikalangan)

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനനായ...നടന്‍റെ... മികച ഒരു ചിത്രമാണിത് .അവന്‍റെ ഭ്രമരതിന്‍റെ മുന്നില്‍ എന്‍റെ പഴശ്ശീരാജ..ഒന്നും ഇല്ല.. പഴശ്ശിരാജയില്‍ എന്നെ ഒതുക്കി..
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (03:30 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

biju

ജയറാം മമ്മൂട്ടിയെ ക്കാട്ടിലും നല്ല നടനാണു... അദ്ദെഹം ഫലിതം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കും
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:16 PM)

Nizarinte Vappa

എന്തായാലും ലാലപ്പന്‍റെ വാമനപുരം ബസ്രൂട്ടിന്‍റെ അത്ര തറയാവില്ല.
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (05:53 PM)

Nizarinte Vappa

എന്തായാലും ലാലപ്പന്‍റെ വാമനപുരം ബസ്രൂട്ടിന്‍റെ അത്ര തറയാവില്ല.
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (05:53 PM)

Nizarinte Vappa

എന്തായാലും ലാലപ്പന്‍റെ വാമനപുരം ബസ്രൂട്ടിന്‍റെ അത്ര തറയാവില്ല.
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (05:52 PM)

Nizarinte Vappa

എന്തായാലും ലാലപ്പന്‍റെ വാമനപുരം ബസ്രൂട്ടിന്‍റെ അത്ര തറയാവില്ല.
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (05:52 PM)