ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jayamon

കേരളറ്റിതില്‍ ഇതു വരെ ഒരു നല്ല സര്‍ക്കാര്‍ ഇല്ല എന്നുള്ള്ത് ഹോ കഷ്ടമാ ഇന്നു വരെ ഒരു ബസു പൊലും പിദിക്കന്‍ സ്രമിചിട്ടുഡോ
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (01:12 AM)

Undakannan

തന്നെ.. തന്നെ..
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (01:45 PM)

Swaran

പിടിക്കണം, നാറിയ ബസുടമകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും വേണം
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (12:40 PM)