ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

mallu

കാലനും ആറ്റംബൊംബും തമ്മില്ലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പൊള്‍ മനസിലയല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (03:06 PM)