ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sooraj

സത്യം.. വ്യാജ സിഡിയും ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് സിനിമയും കാണാത്ത പുണ്യവാളന്‍ ആണല്ലോ ചേരന്‍. പ്യാടാ പ്യാടാ
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (07:40 AM)

Kalan

ചേരന്‍റെ പുതിയ സിനിമ കാല്‍ക്കാശിന്‌ കൊള്ളില്ല.
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (05:41 PM)