ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Kandathum Kettathum

എന്നെ വചു അരെങ്കിലും ഒരു പടം പിദിക്കാമൊ പ്ല്സ്സ്സ്സ് - മൊഹന്ലാല്‍
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (12:49 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (12:02 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (12:02 PM)

Lal (Chakka Palla)

പ്ലീസ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:15 PM)

Mohan Lal

എന്തെല്ലാം പുകിലായിരുന്നു... കാസനൊവ, സുഖ ചികിത്സ,ഒലക്കെടമൂട്... പവനായി ശവമയി... പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒരു പടം താടയ്...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:12 PM)

Mohan Lal

എന്തെല്ലാം പുകിലായിരുന്നു... കാസനൊവ, സുഖ ചികിത്സ,ഒലക്കെടമൂട്... പവനായി ശവമയി... പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒരു പടം താടയ്...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:12 PM)

Mohan Lal

എന്തെല്ലാം പുകിലായിരുന്നു... കാസനൊവ, സുഖ ചികിത്സ,ഒലക്കെടമൂട്... പവനായി ശവമയി... പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒരു പടം താടയ്...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:12 PM)

Mohan Lal

എന്തെല്ലാം പുകിലായിരുന്നു... കാസനൊവ, സുഖ ചികിത്സ,ഒലക്കെടമൂട്... പവനായി ശവമയി... പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒരു പടം താടയ്...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:12 PM)

Mamootty(Vikalangan)

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്...എന്‍റെ പഴശ്ശിരാജ...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (05:51 PM)

Mohan Lal

എന്തെല്ലാം പുകിലായിരുന്നു... കാസനൊവ, സുഖ ചികിത്സ,ഒലക്കെടമൂട്... പവനായി ശവമയി... പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒരു പടം താടയ്...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:12 PM)

Mohan Lal

വികലങ്കന്‍ നിന്‍റെ തന്ത...
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:13 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:14 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:14 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:14 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:14 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:13 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:13 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:13 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:13 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:13 PM)

biju

അതിനു കാരണമായി തോന്നുന്നത്..പഴശ്ശിരാജ... സാംബത്തികമായി തകര്‍ന്നതാണു...പിന്നെ മോഹന്‍ ലാലിനെ.. ഒതുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടി ലോബിയുടെ കളീയും.. നാട്ടിലെ സിനുമാതീയറ്ററുകള്‍..ഫ്രൊന്‍റുകള്‍... കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു... മോഹന്ലാലിന്‍റെ പടങലെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍...എന്തു ...മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നു... പക്ഷെ മോഹന്ലാലിനെ പ്പൊലൊരു... പ്രതിഭയെ കിട്ടാന്‍..ഇനി...തലമുറകല്‍... കാത്തിരിക്കണം...പട്ടികളെ...സ്വഭാവ നടന്മാരെയും ... സുന്ദരന്മാരെയും ഇഷ്റ്റം പോലെ കിട്ടും...
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (08:13 PM)