ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ARCHANA

മനോരോഗമെന്നല്ല ഏതു ചികിത്സക്കും ദൈവ വിശ്വാസം പ്രധാനമാണ്.
X REPORT ABUSE Date 08-07-08 (03:26 PM)