ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

George

auto drivers are the same ignorant lot anywhere in indian cities. public must teach them a good lesson.
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (12:36 PM)

yasir

my goad drivers werry cheap mother sister not sensivitty 100 in 98 draivers
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (09:40 AM)

Jnan

ആര്‍ക്കും എത്ര കിട്ടിയിട്ടും തികയുന്നില്ല. എത്ര പിടിചുപറിചിട്ടും ആരുടെം കൈയില്‍ ഒന്നും ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (06:10 PM)