ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Baby John

തൊനുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (10:18 AM)

Rinu

ചിലപ്പൊള്‍ നേടും,
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (07:11 PM)

mallu

ചുമ്മാ നേടും
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (05:22 PM)

mannan

തൊനുന്നു
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (05:13 PM)