ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Oral

3 കോടി ജനങ്ങള്‍ മാത്രം ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് 30 കോടി മദ്യം വില്‍ക്കുന്നത്. തലയൊന്നുക്ക് 10 രൂപയുടെ മദ്യം ചിലവാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണില്ല.
X REPORT ABUSE Date 01-01-10 (10:27 PM)

Ravanan

എന്താ മല്‍സരിക്കാന്‍ തോന്നുന്നുണ്ടോ??
X REPORT ABUSE Date 01-01-10 (07:46 PM)

MOHAMMED ASLAM

വെട്റും വ്യാമേഓഓഹം ഹഹഹഹഹഹ്
X REPORT ABUSE Date 01-01-10 (03:58 PM)

govindan

Again and again we proved that kerala is the Drunkers paradize. Congratulations to the (Govt,of Drunkers) kerala Govt. keralites are 100% literates. Now We will be prowed to become the First State in India is 100% Drunkers. keralamannu kattal thilakkanun madhyam nyarambukalil. Now we can Advertise in media "Welcome to the state of Kerala" The Drunkers Heaven
X REPORT ABUSE Date 01-01-10 (01:45 PM)