ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

big b

സാരമില്ല........................
X REPORT ABUSE Date 31-12-09 (10:53 PM)

Undakannan

"ഏത് പൊസിഷനില്‍ കളിക്കാനും ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്.............. അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഞാന്‍ എന്‍റെ ശാരീരികക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിച്ചേ മതിയാവു"
X REPORT ABUSE Date 31-12-09 (01:39 PM)

Citizen

പൂശാനാ?
X REPORT ABUSE Date 31-12-09 (07:17 PM)