ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Fraud Communist

കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ അല്ലെലും പുളിക്കും യൂസഫ് യൊഹനെ, അല്ല സൊറി സൊറി...മുഹമ്മദ് യൂസഫെ..... നീ അല്ലെല്ലും മാന്യന്‍ അണല്ലൊ..നീ 20-20 ക്രിക്കെറ്റില്‍ നീ കൊറെ ഒലത്തി.. പിന്നെ കപ്റ്റൈന്‍ സ്താന്മ് കിട്ടാന്‍ വെന്ദി നീ മതവും മാറ്. ആ നീ ആണൊ ഇതൊക്കെ പരയുന്നെ??? വെശ്യായുടെ ചാരിത്ര്യം പൊലെ അല്ലെ ഇതിനെ ആളുകല്‍ കാണൂ... ശരി ഞാന്‍ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ നീ ഒരു നല്ല കളിക്കരനണെന്നു നിന്ദെ രാജ്യക്കാര്‍ തന്നെ ആധ്യം പരയട്ടെ പിന്നെ നീ കൊണച്ചാല്‍ മതി.
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (03:53 PM)