ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

p.rameshkumarmenon

അല്ല, താല്‍കാലികം
X REPORT ABUSE Date 01-08-08 (01:22 PM)

rajith

അതെ
X REPORT ABUSE Date 22-06-08 (07:28 PM)

Anish

Yes. The pleasing benefits given to minorites by the Congress and Left parties for aiming vote bank of the Muslims for the cost of majority is themajor reason. The increase of petrol and diesel prices and price of essential commodities made common man miserable. The Congress is only conerned for the Rich People who are controlling the share market and dividents of Petroleum Industries etc.
X REPORT ABUSE Date 13-06-08 (10:21 AM)

mrudul

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 02-06-08 (02:07 PM)

e.valsaraj

വരുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് BJP KKU ANUKOOLAMAGUM ENNULLATHINNU THANNE. THELIVAYI KAZHINJA 13 STATE ELLECTIONSILUM CONGRESS MUNNANI THOTTU POYI.
X REPORT ABUSE Date 28-05-08 (03:38 PM)

Anil

Yes it is. The rulers should consider the lower level peoples also. otherwise people will win ballot war
X REPORT ABUSE Date 27-05-08 (11:41 AM)

rajesh

I think Karnataka will not reoeat in Kerala. Kranataka is not so democratic like Kerala (my vision)
X REPORT ABUSE Date 27-05-08 (01:03 PM)