ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shaiju

നല്ല കാര്യം. ഇതിനൊദു എന്തൊന്നു പ്രതികരിക്കാന്‍......
X REPORT ABUSE Date 05-07-10 (10:59 AM)

manoj

നിങ്കള്‍ ഇന്ദ്യയുടെ മക്കള്‍. എന്നും ആ സംസ്കരം ഉയര്‍തിപ്പിടിക്കണം. സ്നേഹമായിരിക്കണം നിങ്കളൂടെ ‍മത്അം. നിങള്‍ക്കു നന്മ വരടേ.
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (12:42 PM)

jayan

നല്ല കാര്യം. ഇതിനൊദു എന്തൊന്നു പ്രതികരിക്കാന്‍......
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (03:15 PM)