ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

mallu

ആരാണു ഇടിച്ചതെന്നു വ്യ്ക്തമല്ല.
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:54 PM)

dinkdiga

This is expected earlier.
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (11:54 AM)