ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sudeep

gud ത്ങ്സ്
X REPORT ABUSE Date 27-10-10 (12:40 AM)

Biju Koshy

yes
X REPORT ABUSE Date 28-02-10 (10:45 AM)

Biju Koshy

yes
X REPORT ABUSE Date 28-02-10 (10:45 AM)

S.D.Nair

ഹി............മയ
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:20 AM)

S.D.Nair

ഇ ലൊവെ യൌ
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (11:16 AM)

saheer

ഹലൊ എദു വയിചു നൊക്കു
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (03:30 AM)

smitha

ഗുഡ്
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (02:41 PM)

rajnish

ഹി
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (06:15 PM)

mohammed

i would like to learn about love
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (02:06 PM)

Sridhar

Thanks for the suggestions. Will definitely try to see to it.
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (01:07 PM)

ismail

മനഷഅസ്ത്രപരമയി സആതുദയുന്ദ്
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (08:47 PM)

muhsin

it is un believable things.because it's stupidity
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (03:46 AM)

nurali nair

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (02:53 AM)

dr.Rajan

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (08:49 PM)

Ravivarma

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (06:14 PM)

Runa Jack

i don't think so. anybody have any grantee about it. foolishness imported from china or marketing strategy of their products. that's all....
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (12:44 PM)

nyla

വെരെ പനിയൊന്നുമില്ലെ. എല്ലം ഷരിയയി നൊക്കുന്നവര്‍ക്കു വലി പ്രഷന്ന്ഗല ഉല്ലംതു just live. be straight forward.
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (01:32 PM)

ARAVIND

കരുതിയിട്ടു എന്തു ചെയനാ ഈപൊ. വരുന്നതു പൊലെ വരട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (12:04 AM)

ajmal

ഉവ്
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (11:10 PM)

Dr. Sen

yesss...
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (01:35 AM)