ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

aneesh

ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങള്‍ എല്ലാം സശാസ്ത്രീയമായി ബനദമുല്ലതാനു എന്നു നമുക്കു കാണാന്‍ സാധി ക്കും.
X REPORT ABUSE Date 29-04-08 (07:32 AM)

naveen

ഉണ്ടുണ്ട്. ആചാരങല്‍ പലതും especially ഹിന്ദു ആചരം ശാസ്ത്രീയമായി വളരേ ബന്ദപെട്ടു കിടക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 29-04-08 (07:27 AM)

arun

ഇല്ല, ആചാരങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ഓരോ ജന സമൂഹവും അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനു അനുസരിച്ച് രുപപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, അവയില്‍ സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന വാദം പോലും അത്ഥ‍മീല്ലാത്തതാണ്
X REPORT ABUSE Date 22-04-08 (03:10 PM)