ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Undakannan

ഉണ്ണിത്താനെ കുറിച് പരാതി പറ്യാന്‍ ചെന്നതാണു.. തിരക്കു മൂലം ഇങിനെ ഒക്കെ ആയിപ്പൊയി ...
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (01:28 PM)

vinod

pope is not minister or any officer mr.yahova............what ur talking about?
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (10:57 PM)

sam

ആ സ്ത്രീയെ ഏതെങിലും അചന്മാരൊ ബിഷപ്പൊ പൂഷാന്‍ നോക്കിയ ദെഷ്യം തീര്‍തതായിരിക്കും.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (08:08 PM)

yahova

ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും പല്യിടത്തും സംഭവിക്കുന്നു.അതിനൊരു ഉത്തരവും റെഡി.''മാനസിക രോഗി'' എന്ന്.ഈ പ്രവ്ര്‍ത്തി ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരിക്കാം.അതാരും അറിയാറില്ല.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (01:11 PM)

neethu

you are absoulutely right 100% i agree with you. but who care such things??????????????
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (04:53 PM)