ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

GULAN

മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഊ മ്പാന്‍ കരണം ഊമ്പ ന്‍ താ യോളി ഫാന്സ്
X REPORT ABUSE Date 08-03-10 (07:25 PM)

Virodhi

എടാ ഫാന്‍സ് പൂറമ്മാരെ...ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിദേശ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമാണെടാ മമ്മൂക്കയും, ലാലേട്ടനും.....
X REPORT ABUSE Date 16-02-10 (05:53 PM)

varunni

ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (01:19 PM)

lalappan

വ്യത്യസ്ഥനാമൊരു പാവമാം ലാലനേ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആര്‍മിയിലുള്ളോര്‍ക്ക് തല വടിക്കും ലാലന്‍ ..ഇവനൊരു ലോലന്‍ .....
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (09:34 PM)

VARUNNI

ഇവിദം സ്വര്‍ഗം അവെരജ് ഇന്‍റെര്വെല്ലു വരെ സഹിചിരുന്നു ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിചു ഇന്‍റെര്വെല്ലിനു ഷെഷം സ്രീനിയും ലലുഅലെക്സും ജഗതിയുദെയുമൊക്കെ അഭിനയം നൂക്കിനില്‍കനെ ലാലെട്ടനുകഴിഞ്ചുല്ലൂ പെരിനു ഒരു സ്റ്റന്ദു മാത്രമെയുല്ലൂ ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:14 PM)

VARUNNI

ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:11 PM)

VARUNNI

മല്ലയ്യ മത്യുസെനൊദെ എടഒ മാത്യുസെ ചട്ടംബിനാദു കന്ദൊ---ചട്ടംബിനാദു ഇദിയുദെ വെദിക്കെട്ടും ചിരിയ്ദെ മാലപടക്കവും അദിപൊലി പാട്ടും 2 നയികമാരും പ്രെമവും സ്ലാഗും സൌന്ദര്യവും ഗ്രമീനതയും സസ്പെന്സും ഒതിനങിയ ഫാമിലി എന്‍റെര്‍റ്റൈന്മെന്‍റ് ഫിലിം മത്യുസ് മല്ലയ്യയൊദെ നീ ഇവിദം സ്വര്‍ഗം കന്ദൊ അവരജ് ഇന്‍റെര്വെല്ലു വരെ സഹിചിരുന്നു ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിചു ഇന്‍റെര്വെല്ലിനു ഷെഷം സ്രീനിയും ലലുഅലെക്സും ജഗതിയുദെയുമൊക്കെ അഭിനയം നൂക്കിനില്‍കനെ ലാലിനു കഴിഞ്ചുല്ലൂ പെരിനു ഒരു സ്റ്റന്ദു മാത്രമെയുല്ലൂ മത്യുസ് മല്ലയ്യയൊദെ റോഷന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസും ശ്രീനിവാസനും കൂടി എന്നെ പിന്നെയും പറ്റിച്ചു..ഇനി നാമുക്കു 25വര്‍ഷമുംബുല്ലതു പൊലെ ഒരുമിക്കാം നീ നായകനും എനിക്കു വില്ലനൊ വല്ല ചെരിയ രൊലും
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:11 PM)

VARUNNI

എദൊ തന്ദയില്ലാതത ജാരസന്തതി പഴഷി ഹിറ്റായെന്നു സമ്മതിചൊ.... ഇനി തനെന്തും പരയും വന്തെമാതരം ഇരങിയിട്ടില്ല അതില്‍ അര്‍ജുന്‍ ഉല്ലത് കൊന്ദു വിജയിചു എന്നു ഇപ്പെഴെ എഴുതെദൊ മാസി ഷൂട്ടിങ് തുദങിയിട്ടെയുല്ലുഇരങിയിട്ടില്ല അതില്‍ അര്‍ജുന്‍ ഉല്ലത് കൊന്ദു വിജയിചു എന്നു ഇപ്പെഴെ എഴുതെദൊ ലിഗം ഷൂട്ടിങ് തുദങിയിട്ടില്ലഇരങിയിട്ടില്ല സരത്കുമര്‍ഉല്ലത് കൊന്ദു വിജയിചു എന്നു ഇപ്പെഴെ എഴുതെദൊ ദ്രൊന ഷൂട്ടിങ് പുരൊഗമിക്കുന്നുഇരങിയിട്ടില്ല തന്ദയില്ലാതത ജാരസന്തതി കന്ദെന്നു പദം പൊലിയെന്നും എഴുദെദ പ്രമാനിയും കിങ്2ഉം രാജമനിക്യം2ഉം പൊക്കിരിരജയും മര്‍തന്‍റവര്‍മ്മയും ദബില്‍സിന്തെയും കതയും എഴുതിയതു ഞ്ചനാനെന്നും പരയെദൊ തന്ദയില്ലാതത ജാരസന്തതീ.............
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:10 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:05 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:04 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:04 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (02:04 PM)

lalappan

വ്യത്യസ്ഥനാമൊരു പാവമാം ലാലനേ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആര്‍മിയിലുള്ളോര്‍ക്ക് തല വടിക്കും ലാലന്‍ ..ഇവനൊരു ലോലന്‍ .....
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (11:23 PM)

fardeen

ചട്ടംബി പൊട്ടി
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (05:58 PM)

fardeen

ചട്ടംബി പൊട്ടി
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (05:57 PM)

ANWAR

ചട്ടംബിക്കു വെണ്റ്റി ഇന്നൊവ മലപ്പുറത്തിന്‍റെ മണ്ണില്‍ തലങും വിലങും ഓടിയിട്ടു പോലും..എല്ല മണ്ടലന്ഗ്ഗളിലും അറിഞു പ്രവര്‍ത്തിചിട്ടും...എല്ലാ ശക്തിയുപയോഗിചു മാധ്യമങളെ പിടിചിട്ടും..കുഴലൂത്തുകാരെ ക്കൊണ്ടു ഊതിചിട്ടും ആളില്ല...മമ്മൂക്ക മ്റ്റുള്ളവരെ .. ക്കൊണ്ടു കോമഡി പറയിചു താങ്കളുക്കു കൊമഡി പടമുണ്ടാക്കാതെ...സ്വന്തമായിട്ടെന്തെങ്കിലും..ചെയ്യ്
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (05:10 PM)

ANWAR

ചട്ടംബിക്കു വെണ്റ്റി ഇന്നൊവ മലപ്പുറത്തിന്‍റെ മണ്ണില്‍ തലങും വിലങും ഓടിയിട്ടു പോലും..എല്ല മണ്ടലന്ഗ്ഗളിലും അറിഞു പ്രവര്‍ത്തിചിട്ടും...എല്ലാ ശക്തിയുപയോഗിചു മാധ്യമങളെ പിടിചിട്ടും..കുഴലൂത്തുകാരെ ക്കൊണ്ടു ഊതിചിട്ടും ആളില്ല...മമ്മൂക്ക മ്റ്റുള്ളവരെ .. ക്കൊണ്ടു കോമഡി പറയിചു താങ്കളുക്കു കൊമഡി പടമുണ്ടാക്കാതെ...സ്വന്തമായിട്ടെന്തെങ്കിലും..ചെയ്യ്
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (05:10 PM)

pavamam lalan

വ്യത്യസ്ഥനാമൊരു പാവമാം ലാലനേ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആര്‍മിയിലുള്ളോര്‍ക്ക് തല വടിക്കും ലാലന്‍ ..ഇവനൊരു ലോലന്‍ .....
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (09:12 PM)

sebastian

ചട്ടംബി പൊളീഞു
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (08:09 PM)