ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ampalakkadan

Wach paripati kalippiraa...kanikka itunnath avanavante ishtam
X REPORT ABUSE Date 18-03-08 (09:26 AM)

kalam

bribing the gods with things is foolish tact bcase gods do not exist and the bribe goes to the exchequer of the temples. kalam
X REPORT ABUSE Date 23-03-08 (01:55 PM)