ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vasu

ഒരു മണിവരെ പോര, 3 മണീ വരെ വേണ്ടതാണ്‌. അടിച്ചു പൂസി കൂത്താടട്ടെന്നേ. ഏതോ ഫോറിന്‍ രാജ്യത്തുള്ള ആ നഗ്നഹോട്ടല്‍ സമ്പ്രദായം കൂടിയെ ഇവിടെ ഇനി വരാനുള്ളൂ. എങ്കില്‍ നാം ശരിക്കും ഒരു "ഡെവലപ്ഡ്" കണ്ട്റിയായി.
X REPORT ABUSE Date 23-12-09 (01:59 PM)

ani

അതെ വാസൂ.
X REPORT ABUSE Date 23-12-09 (05:31 PM)

saj

ഒകെ
X REPORT ABUSE Date 23-12-09 (12:52 PM)