ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sherin

ya shure u continue we dont want that guys
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (04:20 PM)

Joby

yes, if affects!!!!!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (03:41 PM)