ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

BharathChandran

തീവ്റ വാദികെള െവടി െവച്ചു െകാന്നാല്‍ തീവ്റ വാദത്തിനു േനത്റുത്വം നല്‍കുന്ന്വര്‍ക്കു െതളിവില്ലാെത രക്ഷ്െപ്പടാമേല്ലാ?..
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (07:19 PM)

indian

എതു പൊലിസാനു വക്കിലിന്‍റെ മുന്ബില്‍ വചചു ചൊദ്യമ് ചെയ്യുന്നതു?. തീവ്രവദികലെ അരസ്റ്റുചെയ്യരുത് ആ സമയം തന്നെ വെടീവചു കൊല്ലണമ്.
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (03:34 PM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:42 AM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:42 AM)

BJP

i am against madani but this issue is politics soofiya is innecent
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (12:44 AM)

indian

എല്ലാം തെളിയും സൂഫിയ നിരപരാധി തന്നെന്ന് കേരള ജനതക്ക് അറിയാം മലയാലികലെ മന്ഡന്മാരാക്കണ്ഡാ. ഇത് സിനിമയില്‍ മാത്രമെ കന്റ്റിട്ടുല്ലൂ RSS കാര്‍ പോലും പറയുന്നു സൂഫിയ നിരപരാദിയെന്നu
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (12:39 AM)

sameer

എടോ indyaa...വാര്‍ത മുജുവനും വായിക്കു. അഭിഭാഷകന്‍ mugena ആനു താന്‍ ഈ വിവരം അരിഞതെന്നു അദ്ദെഹം പരയുന്നുന്ദല്ലൊ...ഇതാനു ഇന്നു കെരലതില്‍ നദക്കുന്നതു, കാല പെറ്റു എന്നു കെട്ടപ്പൊലെകും കയര്‍ എദുക്കുകയാനു. പത്ര മാദ്യമങലും ചില രാഷ്റ്റ്രീയ പാര്‍റ്റികലും. കലികാലം എന്നെല്ലതെ എന്തു പരയാന്‍!!!
X REPORT ABUSE Date 19-12-09 (07:53 PM)

indian

അറസ്റ്റു ചെയ്ത സൂഫിയയെ ചൊദ്യമ് ചെയതതു പൊലിസൊ അതൊ മദനിയൊ ? അല്ലങ്കില്‍ മദനിക്കു എങ്നെ പൊലിസിന്‍റ് ചൊദ്യങല്‍ അദ്യം അയചുകൊട്തൊ ?
X REPORT ABUSE Date 19-12-09 (07:39 PM)

jafar

സൂഫിയ കുറ്റംചെയ്തു എന്ന് പരഞത് പൊലീസൊ അതൊ സൂഫിയയൊ‌‌‌‌പ്?
X REPORT ABUSE Date 19-12-09 (09:30 PM)