ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suroor

ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്ത്യക്കുള്ള സ്ഥാനം മഹത്തരമായിരുന്നു,. അത് നശിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയാം.
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (09:39 PM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:39 AM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:24 AM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:24 AM)

sabu

ഇന്ദ്യയും കാലക്രമെന അമെരികയുദെ വിതെയനാവും
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (09:43 AM)