ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Pravasi Kuwait

ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണു കാരണം ഇന്‍റ്യാക്കാര്‍.. എന്നും ആ ദിവസം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് . സ്നേഹിക്കന്‍ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണു ഈന്‍റ്യാക്കാര്‍... കാരണം അവര്‍ ഓരൊ നിമിഷവും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടെയിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിനു തന്നെ മാത്രുക ആക്കാവുന്ന സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഉത്തമ സംസകാരം ഈ ഭരതത്തില്‍ തന്നെയാളുള്ളത്...
X REPORT ABUSE Date 18-02-08 (12:10 AM)