ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

majeed

ആദ്യമായി സൂഫയ്യ തീവ്രവാദി അലെനു മനസിലാക്കുക. തിവ്രവാദം ഇല്ലാതാകനമെങ്കില്‍ നിയമം എലാവരിലും ഒന്ന് പൊലെ നദപിലാകനം. മസ്ജി\ദ് പൊലിച അദ്വനി ഉപ പ്രധാന മന്തിയായി. മൊദി ഇപ്പ്ഴും മുഖ്യ മന്ത്രി തന്നെ. എവിദെ നീതി എവിദെ തുല്യത
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (03:17 AM)

BharathChandran

ithu polulla rajya drohikale thookki kollanam
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (03:10 AM)

BharathChandran

soufia yathartha threevravadi yanennennu thelinhirikkunnu..... mujjeebe eni onnum paranhittu karyamilla,,,,
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (03:09 AM)

nazee

തിവ്രവവാദി എന്നതു ഒരു മുസ്ലി പെരല്ല ഇന്ത്യയിലെe ഒരു സംസ്തനതു ബൊംബുസ്ഫൊഡാനംനട്തിയകാലപുറൊഹിതെഹിന്ദുതിവ്രവവാദി എവിദെ
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (11:54 PM)

bapu

എല്ലാ റ്റരട്ടിലുള്ള റ്റീവ്ര വാദിഗളെയും അരെസ്ട് ചെയ്യണം.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (10:10 PM)

Suresh Kumar

The High Court has rightly observed the folly of our 'secular intellectuals' while commenting on issues like terrorism. If a Hindu was arrested on similar case, what the hell would have broken out from the mouth of these partisan 'intellectuals'!
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:54 PM)

mujeeb

ഇല്ല സൂഫിയ മദനി തീവ്രവാദിആനെന്നു ഇതുവരെ തെലിഞ്ഹില്ല യദാര്‍ത തീവ്രവാദി ആരാനെന്നു ഇനിയും ആര്‍ക്കും തീര്‍തു പരയനും കഴിഞില്ല യെന്നിരിക്കെ ഇതെങനെ അവസനിക്
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:43 PM)

dinkdiga

സൂഫിയയെ മാത്രമല്ല തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചാല്‍ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടൂ. ഏറ്റവും ദുഖകരമായകാര്യം ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാന്‍ ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ഒറ്റികൊടുത്ത നസീര്‍മാരും ബഷീര്‍മാരും മാപ്പ് അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:41 PM)

siddiq

രാഷ്റ്റ്രിയതിന്തെ പെരു പരഞു ജനഗലെ കപലിപ്പിക്കുന്ന കാപാലികര്‍ വാഴുന്നക കെരലതില്‍ തീവ്രവാദം യെങനെ അവസാനിക്കും
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:36 PM)

iqubal

സൂഫിയയെ മാത്രമല്ല തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചാല്‍ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടൂ.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:32 PM)

siddiq

ഇല്ല സൂഫിയ മദനി തീവ്രവാദിആനെന്നു ഇതുവരെ തെലിഞ്ഹില്ല യദാര്‍ത തീവ്രവാദി ആരാനെന്നു ഇനിയും ആര്‍ക്കും തീര്‍തു പരയനും കഴിഞില്ല യെന്നിരിക്കെ ഇതെങനെ അവസനിക്കും
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:31 PM)

kareem

ന്‍നൊ തീവ്രവാതം ഇല്ലതാവനമെങ്കില്‍ മതതെ അദിസ്താന്മാകിഉഉയുല്ല വൊട്ടു ഇല്ലതക്കനം .... ജൈയ് ഭരത് മഅതകി
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:31 PM)

tamilan

poda poothil keraliya
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:17 PM)

കേരളീയന്‍

തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാല്‍പ്പിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കണം
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (06:49 PM)

കേരളീയന്‍

സൂഫിയയെ മാത്രമല്ല തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചാല്‍ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടൂ. ഏറ്റവും ദുഖകരമായകാര്യം ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാന്‍ ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ഒറ്റികൊടുത്ത നസീര്‍മാരും ബഷീര്‍മാരും മാപ്പ് അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:11 PM)