ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shajisuresh

Sir, I am Suresh,I have one fantastic SCRIPT.You are only the one who can do direction of this movie...kindly contact me on my mobile No.00971 507728249 Thanks...
X REPORT ABUSE Date 09-09-10 (01:41 PM)

sinema

pleple will not accept this cinema without mohan lal or mammootty
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (12:11 AM)

Johnson K.Raphael

If Sibi IN Adoor OUT !
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (04:27 PM)

shahanas

with out lohidadas he cant make a hit.........
X REPORT ABUSE Date 19-12-09 (11:42 AM)

Arun

വരട്ടെ !!!
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (07:50 PM)

sameer

dear sibi, last 2 months i was in kochi, i tried to meet you lot of times . but i didn't get you. b'cause i have an excellent story. its a totallly fresh family plus comedy story. suitable roll for jayaram & mukesh. i met morethan one film makers. they agreed its a real fresh story. in my opininon you aree the suitable director for ths story. by the way i got a producer also. if you contact me deffinitly i wll tell the story to you. my id is [email protected]
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (04:23 PM)

Sibi

family plus comedy story. suitable roll for jayaram & mukesh " അതു നീ അങു തീരുമാനിചൊ. അതു അങു വെയ്സ്റ്റ് ബൊക്സില്‍ കലയുന്നതാ മലയലാസിനിമക്കു നല്ലതു.............
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (12:53 PM)

Johnson K.Raphael

A saviour for Malayalam cinema!
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (04:33 PM)

dinkdiga

pleple will not accept this cinema without mohan lal or mammootty
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (10:03 AM)

Johnson K.Raphael

Nee poda chekka....
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (04:35 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

rajappan

കിരീദം പൊലെ വെന്ദെ............ പൊയിനെദൊ..............
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (03:33 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

binu

മോഹന്‍ ലാലോടു ചേര്‍ന്നു...ചെങ്കോല്‍..പോലൊരു... സിനിമ..പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:26 PM)

sreelatha

തീര്‍ച്ചയായും പ്രെക്ഷകര്‍ ആഹ്ലാദത്തൊടെ സിബി മലയില്‍ എന്ന സംവിധായകനേ വരവെല്‍ക്കും.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (05:02 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (03:55 PM)

webduniya

നയിന്തെമൊനെ പൈസകൊദുതു പരസ്യം ചെയ്യു
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (12:14 AM)