ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sudheer

ഈത് ലൊകം അവസാനാതിറ്റ് ലാക്ഷനം ആനെ
X REPORT ABUSE Date 26-02-10 (04:34 PM)

റിസ് (riz) കുവൈത്ത്

കാലത്തിന്‍റെ പോക്ക്! ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാല്‍, നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ തൊട്ടിരാധയും, പാഞ്ചാലിയും, ബുള്ളറ്റ് കാര്‍ത്ത്യാനിയും, ഒക്കെ ഓണ്‍ലൈനാവാന്‍ അധികം താമസമില്ല. അവരുടെ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖ്യമന്തി ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടരുത്!
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (12:18 PM)

das

അവിദതു കാരുദെ ഒരു യൊഗം....
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (02:32 PM)