ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

TTTTTT

മിഷന്‍ 90 ഡെയ്സ്,പൊലിചതെന്തെര്‍
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (12:45 PM)

chandru

jayaram is the super star in the world
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (03:37 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

jibin

മോഹന്‍ ലാലിനോടൊത്ത്..സത്യസന്ധമായ.. ഒരു പട്ടാള ച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (12:44 PM)

Dracula

ദിലീപിനെ നായകനാക്കി ഒരു കൊമടി ചിത്രവും ഇടക്കു പറഞു കേട്ടിരുന്നു മറ്റൊരു ഷാജി കൈലാസ് ആകാം, കുറെ പടങള്‍ വിളിചു പറയുക എന്നിട്ടു 2 പടം എടുക്കുക
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (10:28 AM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:43 AM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (07:43 AM)

salomi

മമ്മൂട്ടിയെ( വെച്ച് ) പടമെടുത്തവരില്‍പെട്ട ആളാണ്‍ ലാലിന്‍റെ സംവിധായകാനായ പ്രിയന്‍, അയാള്‍ക്കും കഴിയില്ല മമ്മുക്കായുടെ സിനിമയെടുക്കാന്‍.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (11:11 PM)

salomi

മമ്മൂട്ടിയെ( വെച്ച് ) പടമെടുത്തവരില്‍പെട്ട ആളാണ്‍ ലാലിന്‍റെ സംവിധായകാനായ പ്രിയന്‍, അയാള്‍ക്കും കഴിയില്ല മമ്മുക്കായുടെ സിനിമയെടുക്കാന്‍.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (11:11 PM)

salomi

മമ്മൂട്ടിയെ( വെച്ച് ) പടമെടുത്തവരില്‍പെട്ട ആളാണ്‍ ലാലിന്‍റെ സംവിധായകാനായ പ്രിയന്‍, അയാള്‍ക്കും കഴിയില്ല മമ്മുക്കായുടെ സിനിമയെടുക്കാന്‍.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (11:11 PM)

salomi

മമ്മൂട്ടിയെ( വെച്ച് ) പടമെടുത്തവരില്‍പെട്ട ആളാണ്‍ ലാലിന്‍റെ സംവിധായകാനായ പ്രിയന്‍, അയാള്‍ക്കും കഴിയില്ല മമ്മുക്കായുടെ സിനിമയെടുക്കാന്‍.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (11:11 PM)

sam

മേജര്‍ സാറിന്‍റെ...ഒരു മോഹന്‍ ലാല്‍...പട്ടാളചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. താങ്കളെ നിരുല്‍സാഹപ്പഎടുത്തുന്നവര്‍...ഇവിടുതെ..ഒരു.. മെഗായുടെ...ഗ്യാങുകളാണു..അവരുടെ നാവടയ്ക്കുക
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:15 PM)

sam

മേജര്‍ സാറിന്‍റെ...ഒരു മോഹന്‍ ലാല്‍...പട്ടാളചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. താങ്കളെ നിരുല്‍സാഹപ്പഎടുത്തുന്നവര്‍...ഇവിടുതെ..ഒരു.. മെഗായുടെ...ഗ്യാങുകളാണു..അവരുടെ നാവടയ്ക്കുക
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:15 PM)

sam

മേജര്‍ സാറിന്‍റെ...ഒരു മോഹന്‍ ലാല്‍...പട്ടാളചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. താങ്കളെ നിരുല്‍സാഹപ്പഎടുത്തുന്നവര്‍...ഇവിടുതെ..ഒരു.. മെഗായുടെ...ഗ്യാങുകളാണു..അവരുടെ നാവടയ്ക്കുക
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:15 PM)