ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jas

ഇനി എന്തൊക്കെ വരാന്‍ കിദക്കുന്നു ... ദൈവമെ എന്നെ ഒന്നു അങൊഅട്ടു വിലിചു കൂടെ....
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (10:57 PM)